Политика конфиденциальности

1. Vispārējie noteikumi

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, turpmāk – Aizdevējs, ir izstrādājis Aizdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušas nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistītas ar kādu no Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, turpmāk – Klientus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Aizdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Aizdevējs veic attiecībā uz Klientiem.

Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pieteikumā kredīta saņemšanai un kredīta līgumā, tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.banknote.lv , turpmāk – Portāls, Portāla noteikumos.

Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem kredīta līgumā (tajā skaitā Portāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Privātuma politiku papīra formā var pieprasīt un bezmaksas saņemt jebkurā Filiālē. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz info@banknote.lv. Portālā ir pieejama papildu kontaktinformācija.

Jūsu ērtībai Aizdevējs ir izveidojis Datu aizsardzības speciālista amatu, pie kura Klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@delfingroup.lv

2. Klientu personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Klientu personas datu kategorijas:

 • Klienta dati, tai skaitā Klienta vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Klienta norēķinu konta numurs u.c. saistītie dati;

 • Kontaktinformācija, tai skaitā Klienta adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs u.c. saistītie dati;

 • Līguma dati, tai skaitā vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, pieteikuma vai E-pieteikuma dati, iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistītie dati;

 • Finanšu dati, tai skaitā kopējie ienākumi mēnesī un to avots, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildu ienākumi, Klienta saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti, statuss, iepriekšējie pieteikumi aizdevumam u.c. saistītie dati; 

 • Ķīlas informācija, tai skaitā ķīlas veids, vērtība, parametri u.c. saistītie dati;

 • Profila dati, tai skaitā reģistrācijas dati Portālā, reģistrācijas datums un laiks, veiktās darbības Portālā un Klienta profilā, Aizdevēja darbinieka komentāri un piezīmes par Klientu, u.c. saistītie dati;

 • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm;

 • Saziņas dati, tai skaitā Klienta saziņa ar Aizdevēju Filiālēs, caur Portālu, izmantojot elektronisko pastu un/vai telefoniski, u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama kredīta līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Aizdevējs nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

3.1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību. 

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. 

3.1.2. Aizdevēja izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam un Profilam, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver pārlūkprogrammu;

 • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;

 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Aizdevēju. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

3.2. Pakalpojumu sniegšana Klientiem

Iesniedzot E-pieteikumu un reģistrējoties Portālā vai iesniedzot pieteikumu kredīta piešķiršanai Filiālē, visi Klienta personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu Klienta maksātspēju, mazinātu kredītrisku, veicinātu ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus un izveidotu Profilu Portālā, kas tiek izmantots kā līdzeklis Aizdevēja pakalpojumu saņemšanai. Zemāk minētie Klienta personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Ar mērķi veikt padziļinātu Klienta maksātspējas izvērtēšanu, Aizdevējs no grupas uzņēmumiem var iegūt Klienta datus un Finanšu datus.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, kredītiestāžu, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Informācijas nodošana trešajām personām”).

3.2.1. Klienta identifikācija un saziņa ar Klientu

Lai identificētu Klientu tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati. 

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti un sazinātos ar Klientu par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi,  tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Klientu un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību izpildi.

3.2.2. Profila izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Profilu, tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Profila dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā pieslēgšanās parole, bet ne Aizdevējam, ne arī Aizdevēja sadarbības partneriem nav piekļuves pieslēgšanās parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Klientu, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Klients var saņemt Aizdevēja pakalpojumus (izmantojot Portālu, lai saņemtu Aizdevēja sniegtos pakalpojumus, Aizdevēja dati tiek izmantoti līguma noslēgšanai un izpildei un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Privātuma politikas Pakalpojumu sniegšana. punktu). Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Profila uzturēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, Klienta informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu.

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai un līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, Finanšu dati, Ķīlas dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, nodrošinātu kredīta izsniegšanu un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, Klienta piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Klienta informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu.

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus Klienta maksātspējas izvērtēšanas un uzraudzības, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomās Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā arī informāciju par Klienta naudas līdzekļu izcelsmi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. Politiski nozīmīga persona ir persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstī:

 • valsts varas augstākā amatpersona,

 • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,

 • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,

 • parlamenta deputāts,

 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,

 • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),

 • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,

 • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,

 • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,

 • bruņoto spēku augstākais virsnieks,

 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,

 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona. Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Ja Klients ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad Aizdevējs no Klienta pieprasīs sniegt politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamā amata un iestādes nosaukumu, uz šiem personas datiem attiecinot Privātuma politikā minētos personas datu apstrādes nosacījumus (t.sk. attiecībā uz datu subjekta tiesību īstenošanu).

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un grāmatvedības pakalpojumus. Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Aizdevējs salīdzina Klienta datus ar trešo personu datiem.

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

Aizdevējs nosūta Klientam mārketinga materiālus, balstoties uz Klienta sniegto piekrišanu.

Mārketinga materiāli ietver jebkuru saziņu ar Aizdevēju, kas nav saistīta ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu, kredīta līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai vai beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas par mārketinga materiālu saņemšanu atsaukšana neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

Aizdevējs nosūta Klientam šāda veida mārketinga materiālus:

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Aizdevēja rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā Klienta datus un Kontaktinformāciju.

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Klientam, balstoties uz Aizdevēja rīcībā esošo informāciju par Klientu, izmantojot profilēšanu un iedalot Klientu konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā atsevišķus Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.

Aizdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizētu personas datu apstrādi, kas ļauj Aizdevējam izvērtēt Klienta intereses, noteikt Klientam vispiemērotākos Aizdevēja pakalpojumus, analizēt Klienta darbību un iedalīt Klientu konkrētā kategorijā.

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Klienta maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts kredīta līgums, Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus, Ķīlas datus, Profila datus, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā Klienta datus, balstoties uz Klienta piekrišanu, kas sniegta pieteikumā vai pieteikumā kredīta piešķiršanai Filiālē. Ja Klients pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt kredīta līgumu, Aizdevējs apstrādā visus Klienta personas datus saskaņā ar Privātuma politikas Pakalpojumu sniegšana . apakšpunktā minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu.

3.5. Ārpustiesas parādu atgūšana un Prasījumu cesija

Ar mērķi nodrošināt no kredīta līguma izrietošo saistību izpildi un atgūtu finanšu līdzekļus, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi piespiedu kārtā panākt no kredīta līguma izrietošo prasījumu izpildi, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus licencētam parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma normām.

Ar mērķi cedēt Aizdevējam piederošos prasījumus pret Klientu, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi cedēt no kredīta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus cesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.

3.6. Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Klientu izmantotajiem Aizdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Aizdevējs ar mērķi analizēt ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju apkopotā veidā apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

Šī mērķa ietvaros Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Klientu.šana un saņemšana no trešajām personām

4. Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšana

Pēc E-pieteikuma saņemšanas un reģistrēšanās Portālā vai pieteikumu kredīta piešķiršanai iesniegšanas Filiālē, Aizdevējs veic Klienta personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu Klienta spēju atmaksāt kredītu atbilstoši normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Aizdevējs var noraidīt Klienta pieteikumu kredītam ar lēmumu, kas pieņemts automatizētā procesā. Šāda lēmuma pamatā ir Aizdevējam pieejamās informācijas izvērtēšana par Klienta ienākumiem un izdevumiem.

5. Informācijas nodošana un saņemšana no trešajām personām

Lai pieņemtu lēmumu par kredīta piešķiršanu, uzraudzītu Klienta spēju atmaksāt kredītu un noslēgtu kredīta līgumu, Aizdevējs no dažādām datubāzēm un trešajām personām var saņemt un nodot šādus Klienta personas datus:

 

Trešā persona Klienta dati Datu saņemšanas un nodošanas tiesiskie pamati

AS "CREFO Birojs"

Vārds, uzvārds, personas kods, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), pieprasījumu skaits pēdējo 24 stundu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 6 mēnešu laikā.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi 

SIA "CREDITREFORM LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "Melnā lapa"

Lietas reģistrēšanas datubāzē datums, piedzinēja vārds, kas apstrādā inkaso līgumu, līguma numurs, vārds, uzvārds, telefona numurs, parāda summa, veiktās iemaksas, atlikusī parāda summa, uzņēmuma, kas nodevis līgumu, juridiskais nosaukums, zīmola nosaukums, personas kods, izsūtītās vēstules termiņš, līguma statuss, statusa paskaidrojums, pēdējās vienošanās datums, līdz kuram ir jāmaksā, piedziņas procesa komentāri, saziņas ar klientu datums, informācija par klienta saistībām pie citiem uzņēmumiem, lietas statuss.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību statuss, parādsaistību summa, parādsaistību rašanās datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), valūta, lietas izbeigšanas datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

AS "Kredītinformācijas Birojs"

Sistēmas pieprasījuma numurs, personas kods, informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem esošajā gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods), informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem iepriekšēja gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods).

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi 

AS "mogo"

Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.

 

Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (AS „mogo”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku

SIA "ExpressInkasso"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "EXTRA CREDIT"

Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.

Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (SIA „EXTRA CREDIT”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku

 

6. Informācijas nodošana trešajām personām

Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Aizdevējam ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no kredīta līguma izrietošo pienākumu izpildi, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.c.;

 • Aizdevēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • Aizdevēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Aizdevējs, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • cedējot no kredīta līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;

 • parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

 • trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Klienta (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);

 • Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju;

 • trešajai personai, kura galvo par Klienta saistību pret Aizdevēju pienācīgu izpildi, piemēram, galviniekam.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām.

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

7. Informācijas glabāšanas vieta

No Klienta iegūtos datus Aizdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis Aizdevējam, tiek droši uzglabāta Aizdevēja vai Aizdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, Aizdevējs nevar pilnībā garantēt Klientam Aizdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta informāciju, Aizdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Aizdevējs nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar amata pienākumiem saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī pienācīgi apmācot un izglītojot Aizdevēja darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.

8. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Klientu saistītā informācija, tai skaitā Profilā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, izsniegtajiem kredītiem un to atmaksu un tiek glabāta līdz brīdim, kad kredīta līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi Aizdevējs glabā Klienta personas datus vismaz 10 (desmit) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķos gadījumos Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Aizdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi, ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus Saziņas datus, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma izbeigšanas dienas.

Aizdevējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Klienta sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

9. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

9.1. Vispārējā pieeja

Aizdevējs ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Aizdevējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējs izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Aizdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz info@banknote.lv;

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1073;

 • iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.

Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.

Aizdevējs patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.

9.2. Klienta īpašo tiesību kopsavilkums.

9.2.1. Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Aizdevējs apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un, ja Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus, pieprasīt Aizdevēja rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju.

Klientam ir tiesības iegūt informāciju par:

 • datu apstrādes mērķiem;

 • apstrādātajām personas datu kategorijām;

 • datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;

 • datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai);

 • Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi;

 • datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta);

 • automatizētu lēmumu pieņemšanu.

9.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus. Aizdevējs dod Klientam iespēju labot savus datus arī Profilā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Aizdevējam būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

9.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Aizdevējs dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;

 • Klients atsauc sniegto piekrišanu;

 • Klients iebilst pret apstrādi;

 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;

 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Aizdevējs patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

9.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Aizdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;

 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

 • Aizdevējam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

 • Klients ir iebildis pret datu apstrādi, bet vēl tiek pārbaudīts, vai Aizdevēja leģitīmās intereses nav svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

9.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Balstoties uz īpašu situāciju, Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi, kas balstās uz Aizdevēja leģitīmo interesi vai ir saistīta ar tiešo mārketingu. Tomēr Aizdevējs ir tiesīgs turpināt datu apstrādi, ja tiek pārliecinoši pierādīts, ka Aizdevēja leģitīmās intereses konkrētajā situācijā ir svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

9.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības neattiecas uz Aizdevēja radītajiem datiem, piemēram, Klienta profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, un riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu, kā arī šo tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

9.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@banknote.lv;

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1073;

 • iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.

Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Aizdevēja.

9.2.8. Tiesības uz automatizēta individuāla lēmuma pārskatīšanu

Klients ir tiesīgs vērsties pie Aizdevēja un lūgt pārskatīt šīs Privātuma politikas 4.punktā minēto lēmumu, ja Klienta rīcībā ir pierādījumi, ka lēmuma pieņemšanas procesā Aizdevējs ir izmantojis neprecīzus personas datus (t.sk. neprecīzu informāciju par Klienta ienākumiem vai izdevumiem). Minētajā gadījumā pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs apstrīdēto lēmumu pārskata ar Aizdevēja darbinieka līdzdalību.

9.2.9. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datiem, Klients var vērsties pie Aizdevēja, un Aizdevējs centīsies sniegt Klientam atbildi vai rast risinājumu Klienta problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka Aizdevējs nevar rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Aizdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.
Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

9.2.10. Tiesības sazināties ar Aizdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

Klients ir tiesīgs sazināties ar Aizdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām. 

Tāpat Klients ir tiesīgs jebkurā laikā sazināties ar Aizdevēja Datu aizsardzības speciālistu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Aizdevēja personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@delfingroup.lv.

10. Izmaiņas privātuma politikā

Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā un Filiālē, kā arī paziņojot par izmaiņām Profilā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā un Filiālē, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.