Portāla noteikumi

1. Portāla noteikumu statuss un definīcijas

1.1.
Portāla noteikumi kļūst Aizņēmējam saistoši pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās Aizņēmēja darbības veikšanas.
1.2.
Portāla noteikumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu pēc Līguma noslēgšanas.
1.3.
Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā (vai pirms Līguma noslēgšanas Portālā publiski pieejamā kredītlīnijas līguma noteikumos).
1.4.
Portāla noteikumos tālāk minētajiem vārdiem un izteicieniem, ja tie ir minēti ar lielo sākuma burtu, ir šādas nozīmes:
Autorizācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, un ka caur Profilu Portālā vai Pušu savstarpējā telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, veiktās darbības ir veicis Aizņēmējs un tās ir Aizņēmējam saistošas
E-pieteikums Aizņēmēja aizpildīts Reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par Līguma grozīšanu vai informācijas atjaunošanu Portālā
Instantor Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, sniegtais pakalpojums (programmatūra), kuru izmantojot Aizņēmējs ar kredītiestādes izsniegtajiem Aizņēmēja autentifikācijas elementiem autentificējas kredītiestādes interneta vietnē
Instantor noteikumi Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Aizņēmējs izmanto Instantor sniegto pakalpojumu (programmatūru), lai veiktu Verifikāciju un lai Aizdevējs saņemtu personas datus un informāciju par Aizņēmēju identifikācijai un maksātspējas izvērtēšanai
Parole Aizņēmēja izvēlēts burtu un ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā Aizdevējs identificē (autorizē) Aizņēmēju un Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu lietot Portālu
Reģistrācijas pieteikums Aizņēmēja aizpildīts pieteikums Portālā par Profila izveidošanu un pieteikšanos Līguma noslēgšanai un Kredītlīnijas piešķiršanai
Sākotnējā Parole Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā iespējama Profila aktivizēšana
SMS kods Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta uz Telefona numuru un pēc kura ievadīšanas Reģistrācijas pieteikumā un Verifikācijas veikšanas tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir piekritis, ka Puses savstarpējā telefoniskajā saziņā, tajā skaitā Aizņēmēja identifikācijā (autorizācijā) vai Līguma noslēgšanā vai grozīšanā, var izmantot Telefona numuru
Verifikācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, ir saņēmis Reģistrācijas pieteikumā sniegtās Aizņēmēja piekrišanas un ir saņēmis citus Portāla noteikumos noteiktos Aizņēmēja apliecinājumus
Verifikācijas komisija Komisijas maksa 0,01 EUR (viena centa) apmērā, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam, ja Aizņēmējs vēlas veikt Verifikāciju Portāla noteikumu 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā

2. Pieteikšanās Līguma noslēgšanai

2.1.
Ja Aizņēmējs vēlas caur Portālu pieteikties Līguma noslēgšanai un lai Aizdevējs varētu izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un pieņemt lēmumu par Līguma noslēgšanu un Kredītlīnijas limita piešķiršanu, tad Aizņēmējs veic secīgi šādas darbības Portālā:
2.1.1.
aizpilda Reģistrācijas pieteikuma 1. daļu un izveido Paroli;
2.1.2.
iepazīstas ar Portālā publiski pieejamā kredītlīnijas līguma noteikumiem (tai skaitā Portāla noteikumiem), Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu un Privātuma politiku un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot pogu “Turpināt”;
2.1.3.
ievada Reģistrācijas pieteikumā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu;
2.1.4.
aizpilda Reģistrācijas pieteikuma 2. daļu, tai skaitā, izdara izvēli par Aizņēmēja piekrišanas sniegšanu Reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu apstrādei;
2.1.5.
precizē Reģistrācijas pieteikumu, ja Aizņēmējs to vēlas;
2.1.6.
veic Verifikāciju.
2.2.
Pēc Portāla noteikumu 2.1.2. punktā noteiktās darbības veikšanas Profils tiek izveidots un aktivizēts, taču Līgums nav noslēgts un Kredītlīnija nav piešķirta Aizņēmējam līdz brīdim, kamēr Aizdevējs būs veicis Verifikāciju un Puses būs noslēgušas Līgumu Portālā, telefoniskā saziņā, izmantojot Telefona numuru, vai klātienē Filiālē.

3. Verifikācijas veikšana

3.1.
Pēc Portāla noteikumu 2.1.1. – 2.1.5. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Aizņēmējs veic Verifikāciju, ievērojot Portāla noteikumu 3.2. punktā minēto:
3.1.1.
ar Instantor starpniecību caur Profilu Portālā, pirms tam iepazīstoties un piekrītot Instantor noteikumiem; vai
3.1.2.
samaksājot Verifikācijas komisiju Aizdevējam no Aizņēmēja konta.
3.2.
Aizņēmējs, veicot kādu no Portāla noteikumu 3.1. punktā minētajām Verifikācijas darbībām, vienlaikus bez citu atsevišķu darbību veikšanas:
3.2.1.
apliecina, ka Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par Aizņēmēju ir patiesa un ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atlīdzinās Aizdevējam nodarīto kaitējumu;
3.2.2.
atkārtoti apstiprina, ka Telefona numurs var tikt izmantots Aizdevēja telefoniskajai saziņai ar Aizdevēju, tajā skaitā Aizņēmēja identifikācijai vai Līguma noslēgšanai vai grozīšanai, un piekrīt, ka Pušu telefoniskā saziņa ir Pusēm saistoša (tajā skaitā Līguma vai Līguma grozījumu noslēgšana), ja tā ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Aizņēmēju un/vai Līgumu (Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta);
3.2.3.
atkārtoti apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Portāla noteikumiem un ka ir iepazinies ar Portāla privātuma politiku;
3.2.4.
apstiprina Aizņēmēja Reģistrācijas pieteikumā norādītās Aizņēmēja piekrišanas Reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, profilēšanai un komerciālo paziņojumu sūtīšanai;
3.2.5.
apliecina, ka ir informēts par to, ka Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana, Verifikācijas veikšanas un Profila aktivizēšana nav uzskatāma par Līguma noslēgšanu, jo Aizdevējam pirms Līguma noslēgšanas ir jāizvērtē Aizņēmēja maksātspēja.
3.3.
Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdi pieprasīt, lai Aizņēmējs pirms Portāla noteikumu 6. vai 7. nodaļā noteikto darbību veikšanas veic Verifikāciju Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma summas izsniegšana

4.1.
Aizdevējs pēc Portāla noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto Aizņēmēja darbību sekmīgas veikšanas izvērtē Reģistrācijas pieteikumā sniegtos datus un informāciju, veic citas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešamās darbības Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanai un pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu.
4.2.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, kas neparedz Aizdevuma summas izsniegšanu skaidrā naudā Filiālē, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru un nodrošina Portālā informāciju Aizņēmējam par iespēju noslēgt Līgumu un saņemt Aizdevuma summu pēc 7 (septiņām) dienām.
4.3.
Aizņēmējam 7. (septītajā) dienā pēc Profila noteikumu 4.2. punktā noteikto Aizdevēja darbību veikšanas vai agrāk, ja Aizņēmējs ir izvēlējies izmantot Aizdevēja piedāvāto pakalpojumu “Ātrā aizdevuma saņemšana”:
4.3.1.
ir tiesības caur Profilu Portālā iepazīties ar Aizdevēja sagatavoto Līguma (tai skaitā Grafika) piedāvājumu;
4.3.2.
ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā caur Profilu Portālā ierosināt Portālā iespējamās Līguma piedāvājuma izmaiņas un apstiprināt piekrišanu Līguma (tai skaitā Grafika) piedāvājumam, nospiežot Portālā pogu “Apstiprināt” vai piekrītot telefoniski, ja Pušu telefoniskā saziņa ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Aizņēmēju un/vai Līguma piedāvājumu;
4.3.3.
pēc Aizņēmēja apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 4.3.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līgumu (tai skaitā Grafiku) nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem uz Aizņēmēja e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā; un
4.3.4.
Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.4.
Ja Aizdevējs vēlas piedāvāt Aizņēmējam Līguma noslēgšanu uz citiem nosacījumiem, nekā norādīts Aizņēmēja aizpildītajā Reģistrācijas pieteikumā, tad Aizdevējam ir tiesības telefoniski, izmantojot Telefona numuru, sazināties ar Aizņēmēju un vienoties par Līguma (tai skaitā Grafika) galīgajiem noteikumiem un noslēgt Līgumu. Šādā gadījumā Puses noslēdz Līgumu Portāla noteikumu 4.3.2. punktā noteiktajā kārtībā, Aizņēmējam sniedzot piekrišanu caur Profilu Portālā vai telefoniski.
4.5.
Portāla noteikumu 4.4. punktā noteiktajā gadījumā pēc Portāla noteikumu 4.3.2. punktā noteikto Aizņēmēja darbību veikšanas Aizdevējs veic Portāla noteikumu 4.3.3. un 4.3.4. punktā noteiktās darbības.
4.6.
Pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta Līgumu rakstveida formā bez Pušu parakstiem uz Aizņēmēja norādīto adresi (deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi) 10 (desmit) darba dienu laika.
4.7.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu un Aizdevuma summa tiks izsniegta skaidrā naudā Filiālē, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru ar informāciju par Aizņēmēja tiesībām iepazīties ar Līguma piedāvājumu un tiesībām noslēgt Līgumu un saņemt Aizdevuma summu Filiālē pēc 7 (septiņām) dienām, bet ne vēlāk kā pēc 15 (piecpadsmit) dienām.

5. Profila aktivizēšana, ja Līgums noslēgts Filiālē

5.1.
Ja Aizņēmējs ir noslēdzis Līgumu Filiālē, tad Aizdevējs ir izveidojis Aizņēmējam neaktīvu Profilu.
5.2.
Ja Aizņēmējs vēlas aktivizēt neaktīvo Profilu Portālā, tad Aizņēmējs:
5.2.1.
ievada Portālā norādītajā vietā Aizņēmēja personas kodu un Telefona numuru;
5.2.2.
izveido Portālā norādītājā vietā savu unikālo Paroli;
5.2.3.
iepazīstas ar Portāla noteikumiem un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot Portālā pogu “Turpināt”; un
5.2.4.
ievada Portālā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu.
5.3.
Pēc Portāla noteikumu 5.2. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Profils tiek aktivizēts.

6. Autorizācija un priekšnoteikumi savstarpējai saziņai un informācijas apmaiņai

6.1.
Aizdevējs Profila piekļuvei un lietošanai Portālā identificē Aizņēmēju pēc Aizņēmēja personas koda un Paroles, kurus Aizņēmējs ievada Portālā norādītājā vietā.
6.2.
Aizdevējs telefoniskajā saziņā identificē Aizņēmēju pēc Telefona numura.
6.3.
Aizņēmējam ir tiesības mainīt Autorizācijai norādīto Paroli, ievadot esošo Paroli un jauno Paroli Profila sadaļā “Mani dati”, un ar šo brīdi Parole ir mainīta.
6.4.
Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Pušu savstarpējo saziņu, informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentus vai informāciju vai darbības, kas apliecinātu Aizņēmēja identitāti, Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, tajā skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē.
6.5.
Darbības, kas tiek veiktas caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir uzskatāmas par Aizņēmēja parakstu vai akceptu. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līguma grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, kas apstiprināti vai iesniegti caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.
6.6.
Parole ir konfidenciāla informācija, ko Puses apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Aizņēmējam ir pienākums glabāt drošībā savu Paroli, kā arī regulāri mainīt Paroli, ne retāk kā Aizdevēja noteiktajā periodā.
6.7.
Ja Parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Aizņēmējam par to nekavējoties rakstiski Filiālē vai telefoniski, zvanot no Telefona numura, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Profilam.
6.8.
Aizņēmējs var atjaunot pieeju Profilam, izveidojot jaunu Paroli Portāla noteikumu 5.2. punktā noteiktajā kārtībā.
6.9.
Aizdevējam ir vienpersoniskas tiesības, bet nav pienākums, bloķēt Profilu gadījumos, ja:
6.9.1.
Aizdevējam rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja Aizdevējam rodas aizdomas, ka Parole ir kļuvusi zināma, vai varējusi kļūt zināma trešajai personai;
6.9.2.
Aizdevējam rodas aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu; vai
6.9.3.
citos gadījumos pēc Aizdevēja vienpusējiem ieskatiem, lai nodrošinātu Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Aizdevējam, Aizdevēja klientiem vai sadarbības partneriem.
6.10.
Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas Portālā, ja:
6.10.1.
Aizņēmējs neievēro Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus);
6.10.2.
Pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota elektronisko sakaru traucējumu vai nepilnvērtīgās darbības dēļ;
6.10.3.
Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas, kuru Aizņēmējs lieto piekļuvei Portālam, dēļ;
6.10.4.
pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas; vai
6.10.5.
Aizņēmējs nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 6.4. punktā minētajos gadījumos.
6.11.
Darbības, kas tiek veiktas telefoniskajā saziņā ar Aizdevēju, izmantojot Telefona numuru, ir uzskatāmas par Aizņēmēja akceptu (piekrišanu). Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līgums un tā grozījumi, kā arī jebkura cita informācija vai dokumenti, kas apstiprināti vai iesniegti telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.
6.12.
Ja par Telefona numura lietotāju ir kļuvusi trešā persona, Aizņēmējam par to nekavējoties rakstiski Filiālē vai telefoniski, zvanot no cita telefona numura, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā aptur Telefona numura izmantošanu telefoniskajā saziņā.
6.13.
Aizņēmējs var atjaunot Telefona numura izmantošanu Pušu telefoniskajā saziņā:
6.13.1.
vēršoties Filiālē; vai
6.13.2.
nosūtot elektroniskā pasta vēstuli Aizdevējam no Aizņēmēja e-pasta, kas iepriekš izmantots saziņā ar Aizdevēju vai norādīts Profilā.
6.14.
Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās telefoniskās saziņas, izmantojot Telefona numuru, ja:
6.14.1.
Aizņēmējs neievēro Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus);
6.14.2.
Pušu savstarpēja telefoniskā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota telefona vai elektronisko sakaru traucējumu vai nepilnvērtīgās darbības dēļ;
6.14.3.
Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota telefona ierīces vai telefona operatora, kuru Aizņēmējs lieto Telefona numuram, dēļ;
6.14.4.
pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas; vai
6.14.5.
Aizņēmējs nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 6.6. punktā minētajos gadījumos.

7. Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa

7.1.
Pēc Profila aktivizēšanas un Autorizācijas veikšanas Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu Portālā veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar Aizdevēju.
7.2.
Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā vēlas pieprasīt grozījumu veikšanu Līgumā, tad Aizņēmējs aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem.
7.3.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma grozījumu noslēgšanu, kas neparedz Aizdevuma summas izsniegšanu skaidrā naudā Filiālē, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru un nodrošina Portālā informāciju Aizņēmējam par iespēju noslēgt Līguma grozījumus un saņemt Aizdevuma summu pēc 7 (septiņām) dienām.
7.4.
Aizņēmējam 7. (septītajā) dienā pēc Profila noteikumu 7.3. punktā noteikto Aizdevēja darbību veikšanas vai agrāk, ja Aizņēmējs ir izvēlējies izmantot Aizdevēja piedāvāto pakalpojumu “Ātrā aizdevuma saņemšana”:
7.4.1.
ir tiesības caur Profilu Portālā iepazīties ar Aizdevēja sagatavoto Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu;
7.4.2.
ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā caur Profilu Portālā ierosināt Portālā iespējamās Līguma grozījumu piedāvājuma izmaiņas un apstiprināt piekrišanu Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumam, nospiežot Portālā pogu “Apstiprināt” vai piekrītot telefoniski, ja Pušu telefoniskā saziņa ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Aizņēmēju un/vai Līgumu;
7.4.3.
pēc Aizņēmēja apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 7.4.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumus nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem uz Aizņēmēja e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līguma grozījumi starp Pusēm ir noslēgti un ir stājušies spēkā; un
7.4.4.
Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu Līguma grozījumos noteiktajā kārtībā.
7.5.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma grozījumu noslēgšanu, kas paredz Aizdevuma summas izsniegšanu skaidrā naudā Filiālē, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru ar informāciju par Aizņēmēja tiesībām 15 (piecpadsmit) dienu laikā iepazīties ar Līguma grozījumu piedāvājumu un tiesībām noslēgt Līguma grozījumus un saņemt Aizdevuma summu Filiālē pēc 7 (septiņām) dienām, bet ne vēlāk pēc 15 (piecpadsmit) dienām.
7.6.
Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā pieprasa atjaunot datus vai informāciju par sevi, tad Aizņēmējs:
7.6.1.
ievada atjaunojamo informāciju Profila sadaļā “Mani dati”;
7.6.2.
pārbauda Profila sadaļā “Mani dati” ietverto datu un informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie ir saprotami un atbilst Aizņēmēja gribai; un
7.6.3.
veic Verifikāciju, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Aizņēmēja kontu; vai
7.6.4.
pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz jauno Telefona numuru un ievada Portālā norādītāja vietā uz jauno Telefona numuru saņemto SMS kodu, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Telefona numuru.
7.6.5.
pieprasa caur Portālu vēstules nosūtīšanu uz jauno Aizņēmēja e-pastu un veic Aizdevēja nosūtītājā vēstulē norādītās darbības, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Aizņēmēja e-pastu.
7.7.
Aizņēmēja dati un informācija uzskatāma par atjaunotu un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 7.6. punktā minēto darbību veikšanas. Par Aizņēmēja, Aizņēmēja konta vai Līguma datu un informācijas atjaunošanu Aizņēmējs var pārliecināties caur Profilu Portālā.
7.8.
Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Aizņēmēja informācijas aktualizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu vai papildus darbību veikšanu, kas apliecina Aizņēmēja informācijas maiņu, tai skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē vai veikt Verifikāciju.
7.9.
Aizņēmējs caur Profilu Portālā var atjaunot informāciju par Aizņēmēja maksātspēju un pievienot Portālā Aizdevēja norādītos dokumentus.
7.10.
Lai pilnvērtīgi veiktu Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanu Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Aizņēmēja maksātspēju, pieprasīt Aizņēmējam veikt papildus darbības, kas apliecina Aizņēmēja maksātspēju, tai skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē vai veikt Verifikāciju.
7.11.
Aizņēmējam jebkurā laikā ir tiesības caur Profilu Portālā veikt citas Portālā noteiktās darbības, tai skaitā, bet ne tikai saņemt informāciju par Līgumu, Līguma maksājumiem, Līguma grozījumu apstiprinājumiem un iepazīties ar informācija par visu Portāla ietvaros veikto Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu.
7.12.
Ja Aizņēmējs vēlas atjaunot informāciju par Telefona numuru, neizmantojot Portālu, lai turpmākajā Pušu telefoniskajā saziņā izmantotu citu Telefona numuru, tad Aizņēmējs:
7.12.1.
vēršas Filiālē; vai
7.12.2.
nosūta elektroniskā pasta vēstuli Aizdevējam no Aizņēmēja e-pasta, kas iepriekš izmantots saziņā ar Aizdevēju vai norādīts Profilā.

8. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

8.1.
Aizņēmējs apņemas:
8.1.1.
nelietot Portālu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu, un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
8.1.2.
lietojot Portālu, sniegt tikai patiesu informāciju;
8.1.3.
lietot Portālu (tai skaitā veicot Verifikāciju, Autorizāciju vai Profila aktivizēšanu vai grozot Līgumu) tikai un vienīgi tad, ja Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;
8.1.4.
lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;
8.1.5.
saziņā ar Aizdevēju rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas; un
8.1.6.
veikt saprātīgas darbības, lai novērstu trešo personu iespēju lietot Telefona numuru telefoniskai saziņai ar Aizdevēju.
8.2.
Aizņēmējs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Profila parole, var piekļūt Profilam un uzņemties saistības Aizņēmēja vārdā. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar Profilu (tai skaitā, pieprasīta papildus Aizdevuma summa), lietojot pareizu Aizņēmēja personas kodu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Aizņēmējs, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.
8.3.
Aizņēmējs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir iespēja lietot Telefona numuru, var uzņemties saistības Aizņēmēja vārdā. Ja telefoniskā saziņā ar Aizdevēju tiek izmantots Telefona numurs, tad tiek uzskatīts, ka telefoniski veiktās darbības ir veicis pats Aizņēmējs, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.
8.4.
Par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Portālā vai Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieprasīti caur Profilu Portālā, Aizņēmējs maksā Komisijas saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanās brīdī, ja Komisija ir piemērojama.

9. Atbildība

9.1.
Aizņēmējs ir atbildīgs par visiem Aizdevējam radītajiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Profilu Portālā vai telefoniski sazinoties, izmantojot Telefona numuru (tai skaitā neautorizētu darbību rezultātā), ja Aizņēmējs rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumu).
9.2.
Aizņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Profilā līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 6.7. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks bloķēt Profilu, vai kas veiktas telefoniskā saziņā ar Aizdevēju līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 6.12. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks apturēt Telefona numura izmantošanu telefoniskajā saziņā.
9.3.
Ja Aizdevēja prettiesiskas darbības Portālā vai telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Aizņēmējam, Aizdevējs atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Aizņēmējam radušies.
9.4.
Aizdevējs ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Aizņēmēju par jebkādiem zaudējumiem, kas Aizņēmējam radušies vai varētu rasties lietojot Portālu vai telefoniskajā saziņā:
9.4.1.
ja Aizņēmējs nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumus);
9.4.2.
trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Profila bloķēšanas brīdim Portāla noteikumu 6.7. punktā noteiktajā kārtībā;
9.4.3.
trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Telefona numura izmantošanas telefoniskajā saziņā apturēšanas brīdim Portāla noteikumu 6.12. punktā noteiktajā kārtībā;
9.4.4.
sakaru traucējumu dēļ un citu no Aizdevēja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;
9.4.5.
ja saskaņā ar Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumiem) Profils ir bloķēts vai Telefona numura izmantošanas telefoniskajā saziņā ir apturēta; vai
9.4.6.
Portāla darbība ir traucēta, apturēta vai pārtraukta jebkādu iemeslu dēļ.
9.5.
Ja Aizņēmējs noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) savstarpējai saziņai ar Aizdevēju vai informācijas apmaiņai, Autorizācija tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Aizņēmējs devis piekrišanu savstarpējai saziņai vai informācijas apmaiņai, vai arī ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no Līguma (tai skaitā Portāla noteikumos) noteiktajiem pienākumiem.
9.6.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Portāla noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
9.7.
Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas laikā, ja Puses ir izmantojušas sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tai skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

10. Profila bloķēšana, slēgšana un atbloķēšana

10.1.
Aizdevējam ir vienpusējas tiesības bez brīdinājuma bloķēt vai dzēst Profilu, ja:
10.1.1.
Aizņēmējs pārkāpj Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus), vai citādi pretlikumīgi lieto Portālu;
10.1.2.
Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam nepatiesus, viltotus vai maldinošus datus, informāciju vai dokumentus;
10.1.3.
Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja veiktajiem grozījumiem Portāla noteikumos.
10.2.
Ja Aizdevējs ir bloķējis Profilu, tad Aizdevējam ir tiesības atbloķēt Profilu Portāla noteikumu 6.8. punktā noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi

11.1.
Profila izveidošana un aktivizēšana nav obligāts priekšnoteikums, lai noslēgtu Līgumu Filiāle un saņemtu Aizdevuma summu saskaņā ar Līgumu un tajā piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.
11.2.
Aizdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Aizņēmēja informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla noteikumos. Portāla noteikumu jauno redakciju Aizdevējs publicē Portālā, un attiecībā uz Aizņēmēju tie stājas spēkā pēc tam, kad pēc Autorizācijas veikšanas Aizņēmējs ar tiem iepazīstas un apstiprina piekrišanu tiem caur Profilu Portālā, ja Aizņēmējs vēlas caur Profilu turpināt lietot Portālu.
11.3.
Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma un Portāla lietošanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
11.4.
Portāla noteikumi ir spēka uz nenoteiktu laiku līdz Profila dzēšanai.