Правила использования Instantor

Instantor noteikumi

Verifikācija tiek veikta Portāla noteikumu 3.1.1. punktā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad klients ir iepazinies un piekritis šiem Instantor noteikumiem.

 1. Instantor noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā klients veic Verifikāciju, un kārtību, kādā klients izmanto Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, (turpmāk – Instantor) sniegto pakalpojumu (programmatūru) “Instantor” (turpmāk – Pakalpojums).
 2. Klients, izmantojot Instantor sniegto Pakalpojumu, ir tiesības ar kredītiestādes izsniegtajiem klienta autentifikācijas elementiem autentificēties kredītiestādes interneta vietnē (turpmāk – Identifikācija).
 3. Klients piekrīt, ka pēc sekmīgas Identifikācijas Instantor automātiski saņems no attiecīgās kredītiestādes un Aizdevējam nodos klienta personas datus (turpmāk – Personas dati):
  • vārdu un uzvārdu;
  • personas kodu;
  • dzīvesvietas adresi;
  • mobilā tālruņa numuru un citu kontaktinformāciju;
  • konta numuru;
  • datus par ienākošajām un izejošām transakcijām pēdējo 12 mēnešu laikā.
 4. Aizdevējs izmanto Personas datus ar mērķi:
  • veikt klienta Verifikāciju;
  • pārbaudīt iegūto datu sakritību ar klienta norādītajiem datiem E-pieteikumā;
  • izvērtēt klienta maksātspēju, lai pieņemtu lēmumu par Līguma noslēgšanu, grozīšanu vai pārjaunošanu;
  • sazināties ar klientu un nosūtīt komerciālus paziņojumus par Aizdevēju un ar to saistīto uzņēmumu pakalpojumiem.
 5. Aizdevējam ir tiesības Personas datus nodot trešajām personām, kuras Instantor noteikumu 4. punktā minēto mērķu sasniegšanai sniedz pakalpojumus Aizdevējam.
 6. Pēc sekmīgas Identifikācijas veikšanas tiek uzskatīts, ka klients ir veicis Verifikāciju atbilstoši Portāla noteikumu 3.1. punktam un Portāla noteikumu 3.2. punktā minētas darbības.
 7. Ja klients piekrīt visiem Instantor noteikumu punktiem un vēlas veikt Identifikāciju, tad klientam ir jānospiež šajā mājaslapā pieejamo pogu “Es piekrītu”.
 8. Klients, veicot Instantor noteikumu 7. punktā minētās darbības, apliecina, ka ir informēts par to, ka Instantor ir vienpersoniski atbildīgs par:
  • Instantor noteikumu 4. punktā minēto klienta personas datu iegūšanu un nodošanu Aizdevējam;
  • klienta un klienta personas datu drošības organizatorisko un tehnisko aizsardzību Instator sniegtā Pakalpojuma laikā.
 9. Klients, veicot Instantor noteikumu 7. punktā minētās darbības, apliecina, ka:
  • ir informēts, ka Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks izmantota klienta apkalpojošās kredītiestādes pakalpojumi (programmatūras);
  • ir informēts, ka Pakalpojumu var izmantot tikai tad, ja tas tiek sniegts caur domēna vārdu www.banknote.lv vai www.instantor.com;
  • klienta apkalpojošās kredītiestādes izsniegtie klienta autentifikācijas elementi nav nodoti, darīti zināmi vai pieejami trešajām personām.
 10. Klients, veicot Instantor noteikumu 7. punktā minētās darbības, piekrīt, ka:
  • ja klienta apkalpojošās kredītiestādes interneta vietnē ir notikusi sekmīga autentifikācija ar klienta autentifikācijas elementiem, tad jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu ir izmantojis klients;
  • Insantor apstrādās klienta personas datus, tai skaitā, bet ne tikai iegūs un saglabās klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni, e-pastu, IP adresi, datu iegūšanas datus, konta izrakstus, maksājumu un pasūtījumu informāciju, un informāciju par citiem Pakalpojumā veiktajiem darījumiem un darbībām, un nodos klienta personas datus Aizdevējam.
 11. Instantor piešķir klientam ierobežotu, neekskluzīvu, trešajām personām nenododamu licenci piekļūt un izmantot Pakalpojumu Instantor noteiktajā kārtībā un apmērā.
 12. Instantor nav atbildīgs par tehniskajiem traucējumiem Pakalpojuma izmantošanas laikā vai par Pakalpojuma nepieejamību. Instantor nepārbauda Pakalpojuma izmantošanas laikā iegūto klienta datu un dokumentu īstenumu.
 13. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par Instantor veikto klienta personas datu apstrādi reizi kalendārajā gadā, sazinoties ar Instantor elektroniski (info@insantor.com), telefoniski (+46 8 522 323 40) vai rakstveidā (Instantor AB, Birger Jarlsgatan 2, 5th floor, 114 34, Stockholm, the Kingdom of Sweden).
 14. Instantor noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā (tai skaitā Portāla noteikumos). Instantor noteikumu izpratnē klients ir tā pati persona, kura Līguma izpratnē Aizņēmējs.