Aizdevuma pieteikums:

 • Aizpildi
  pieteikumu
 • Verificē
  profilu
 • Saņem
  aizdevumu
Klienta dati
Izvēlieties valstisko piederību
Kontaktinformācija
Norādiet derīgu e-pasta adresi, jo uz to tiks nosūtīts aizdevuma līgums.
Norādiet derīgu tālruņa numuru, jo uz to saņemsiet SMS kodu, ko vajadzēs ievadīt SMS koda laukā.
Parole
Izvēlietis paroli, kas kalpo ilgstošai un atkārtotai lietošanai mājaslapā, un atbilst drošības nosacījumiem.
Parolei jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai, jāsatur vismaz 1 lielais burts un 1 cipars. Parole nedrīkst saturēt atstarpes.
Finanses
Izvērtējot kredīta pieteikumu, ir svarīgi norādīt savu ikmēneša finanšu plūsmu - ienākumus un izdevumus
Norādiet summu, ko veido Jūsu ikmēneša ienākumi - alga, pabalsti u.c.
Norādiet summu, ko veido Jūsu ikmēneša izdevumi - komunālie maksājumi, transports, telekomunikācijas rēķini, kredītsaistību maksājumi u.c.
Patiesais labuma guvējs
Vai Jūs esat patiesais labuma guvējs?
Politiski nozīmīga persona
Vai jūs esat politiski nozīmīga persona, viņas ģimenes loceklis vai ar viņu cieši saistīta persona?
Aizdevuma izmantošanas mērķis
Kāds ir paredzamais aizdevuma izmantošanas mērķis?
Lūdzu, ierakstiet aizdevuma izmantošanas mērķi
Personīgo kredītlimitu piedāvājumu saņemšana
Vai jūs piekrītat telefoniski no SIA “ExpressCredit” saņemt piedāvājumus par Jums personīgi pieejamo kredītlīnijas limitu, kas var tikt sagatavoti, veicot profilēšanu un apstrādājot jūsu datus par maksātspēju?
Datu saņemšana maksātspējas vērtēšanai
Vai jūs piekrītat, ka SIA “ExpressCredit” apstrādā jūsu norādītos datus citiem mērķiem, kas norādīti privātuma politikā (tajā skaitā jūsu datu apstrāde kredīta atteikuma gadījumā, lai atkārtoti izvērtētu jūsu spēju atmaksāt kredītu)?
Komerciālu paziņojumu sūtīšana
Kā Jūs turpmāk vēlaties saņemt informāciju par SIA “ExpressCredit” jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un citu vērtīgu informāciju? (komerciālu paziņojumu sūtīšanai varam veikt profilēšanu un jūsu datu apstrādi, lai Jūs saņemtu piemērotu informāciju)

II daļa. Vispārējie noteikumi

Definīcijas

1. Aizdevēja konts: jebkurš Līgumā, Portālā un/vai Filiālē norādītais Aizdevēja norēķinu konts. 

2. Kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Aizņēmējs var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

3. Aizdevuma summa: I daļā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.

4. Aizdevuma summas izsniegšanas diena: 7. (septītā) diena pēc Aizdevēja lēmuma par Aizdevuma summas piešķiršanu pieņemšanas.

5. Aizdevuma summas pēdējā maksājuma datums: Grafikā norādītais pēdējais Maksājuma datums, līdz kuram Aizņēmējam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa.

6. Aizņēmēja e-pasts: Līgumā norādītā Aizņēmēja elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

7. Aizņēmēja konts: jebkurš Līgumā, Filiālē, zvanot no Telefona numura vai Profilā Aizņēmēja norādītais Aizņēmēja norēķinu konts, vai Aizņēmēja norēķinu konts, no kura Aizņēmējs jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.

8. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

9. Filiāle: jebkura no Aizdevēja struktūrvienībām (aktuālais saraksts pieejams Portālā).

10. GPL: I daļā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

11. Grafiks: I daļā norādītās Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi.

12. Komisijas: Portālā vai Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā komisijas par Aizdevēja papildus pakalpojumiem, kuri ir brīvprātīgi un nav obligāti.

13. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam: I daļā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

14. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas un II daļas, Portāla noteikumiem (ja nepieciešams) un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem.

15. Līgumsods: I daļā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu.

16. Maksājuma datums: Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums.

17. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas, Procentu maksājumu un citu maksājumu (ja tādi ir) kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

18. MK noteikumi: 25.10.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

19. Nokavējuma procenti: I daļā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu.

20. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.banknote.lv), kurā caur Profilu identificē Aizņēmēju un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.

21. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits.

22. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā un pieejama Filiālēs.

23. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu.

24. Procentu likme mēnesī: I daļā noteiktā procentu likme.

25. Profils: Aizņēmēja personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Aizņēmēja personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Aizņēmējs ir piekritis Portāla noteikumiem.

26. Puse/s: Aizņēmējs un/vai Aizdevējs.

27. Telefona numurs: jebkurš Līgumā, Profilā un/vai Filiālē Aizņēmēja norādītais Aizņēmēja telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

28. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam atkārtoti pieprasīt, Aizdevuma summas izsniegšanas dienā saņemt un lietot Aizdevuma summu Līguma darbības laikā.

29. Aizņēmējs pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.

30. Aizdevējs pēc katra Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas apstiprina vai atsaka Aizdevuma summas izsniegšanu, par to informējot Aizdevēju, sagatavo grozījumus Līguma I daļā un Aizdevuma summas izsniegšanas dienā piedāvā tos noslēgt Aizņēmējam.

31. Aizņēmējs Aizdevuma summas izsniegšanas dienā apstiprina Aizdevēja piedāvātos grozījumus Līguma I daļā Filiālē, telefoniski no Telefona numura vai caur Profilu Portālā.

32. Aizdevējs saskaņā ar Aizņēmēja norādījumu Aizdevuma summas izsniegšanas dienā izsniedz katruAizdevuma summu skaidrā naudā Filiālē vai pārskaita to uz Aizņēmēja kontu.

33. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Aizņēmējam ar pārskaitījumu dēļ Aizņēmēja kļūdaini norādīta Aizņēmēja konta, tad grozījumi Līguma I daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Aizņēmēju. Aizdevuma summu skaidrā naudā Filiālē vai pārskaita to uz Aizņēmēja kontu.

34. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības atteikties noslēgt Līgumu, grozīt to vai atteikties izsniegt Aizdevuma summu līdz Aizdevuma summas izsniegšanai dienai, ja:

1) pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Aizņēmēja maksātspēja;

2) Aizņēmējs kavē Grafikā noteiktos termiņus;

3) Aizņēmējs kavē pastāvošas saistības pret trešo personu, par ko ir pieejama informācija datubāzēs par Aizņēmēja ienākumiem un maksājumu saistību izpildi; vai

4) darījuma attiecības starp Pusēm nevar nodibināt vai tās ir jāizbeidz atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam.

Citi Līguma maksājumi

35. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.

36. Aizņēmējs Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Nokavējuma procentus un Līgumsodu, bet Komisijas maksā Līgumā noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Aizņēmējs brīvprātīgi izmanto Aizdevēja sniegto papildus pakalpojumu. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā un Filiālēs, var piešķirt atlaidi vai vienpersoniski atcelt Komisijas.

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

37. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā skaidrā naudā Filiālē vai ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.

38. Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.

39. Ja Aizņēmējs kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma.

40. Aizņēmējs var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumu pirms Grafikā norādītā Maksājuma datuma, 3 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai rakstveidā. Ja Aizņēmējs, neidentificējot maksājuma mērķi vai neinformējot Aizdevēju, veic tam maksājumu, kas atbilst visu Līguma maksājumu pirmstermiņa samaksai, tad tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir izmantojis tiesības veikt visu Līguma maksājumu samaksu pirms termiņa.

41. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Aizņēmējs samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai.

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

42. Aizņēmējs informē Aizdevēju par Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adreses, Telefona numura, norēķinu kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura, caur Profilu Portālā vai Filiālē.

43. Aizdevējs var pieprasīt Aizņēmēja informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru, caur Profilu Portālā, Filiālē un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu.

44. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju telefoniski ir saistoša Pusēm, ja telefona saruna ir notikusi, Aizņēmējam izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Līgumu. Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta.

45. Slēdzot Līgumu Filiālē, Aizņēmējam izveido Portālā neaktīvu Profilu, tā sākotnējo paroli nosūtot uz Aizņēmēja Telefona numuru. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju Portālā ir saistoša Pusēm, ja Aizņēmējs ir veicis Profila aktivizēšanu Portālā.

46. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Aizņēmēja identifikāciju un/vai saziņu ar Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai caur Profilu Portālā un pieprasīt konkrēto darbību veikt Filiālē. Aizņēmējam nebūs nekādu pretenziju pret to.

47. Aizņēmējs var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam. Ja Aizņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Aizņēmējs zaudē atteikuma tiesības.

48. Aizņēmējs samaksā Līguma maksājumus Aizdevējam par laika periodu līdz Aizdevuma pilnīgas atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.

49. Aizņēmējs Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā, var saņemt bezmaksas informāciju  par Aizņēmēja Līguma saistībām. Ja Aizņēmējs kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Aizņēmējam atgādinājumus par parādu.Parāda gadījumā Aizņēmējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.

50. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@banknote.lv un norekini@banknote.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Aizņēmēja e-pastu.

51. Līguma noteikumiem neatbilstošs Aizņēmēja maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.  Aizņēmēja Līguma saistību dzēšana notiek tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Aizņēmēja maksājumu 3 dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas.

52. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Aizņēmēja lūguma, Aizdevējam izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Aizņēmēja maksātspēja.

53. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs piedāvā Aizņēmējam papildus pakalpojumus, kuri ir brīvprātīgi un nav obligāti, lai noslēgtu Līgumu, saņemtu Aizdevumu summu vai lai saņemtu to ar Aizņēmēja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

54. Aizņēmējs ir informēts, ka ir vienpusējas tiesības jebkurā brīdi bez maksas pārtraukt Aizdevēja piedāvāto papildus pakalpojumu izmantošanu, saglabājot iespēju saņemt Aizdevuma summu atbilstoši Līgumam uz esošajiem noteikumiem, turpmāk nemaksājot Komisijas par papildus pakalpojumus un nekādā citā veidā neietekmējot (nemainot) Līguma noteikumus, nosacījumus un izmaksas.

55. Gadījumos, kad starp Pusēm ir spēkā esošās darījumu attiecības Aizņēmēja identifikācija tiek veikt uz spēkā esošā līguma pamata. Aizņēmējs piekrīt, ka Telefona numurs un Profils var tikt izmantots kā Aizņēmēja identifikācijas līdzeklis Līguma ietvaros.

56. Puses ar šo Līgumu pārjauno Pušu saistības (tai skaitā blakus tiesības), kas izriet no Līguma I daļā minētā starp Pusēm noslēgtā aizdevuma līgumu (ja tāds ir bijis noslēgts līdz šim), uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas.

57. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta kārtībā un pieprasīt Aizņēmējam Līguma maksājumu izpildi pirms termiņa, ja 

1) Aizņēmējs sniedzis nepatiesus datus vai informāciju, vai viltotus dokumentus,

2) Aizņēmējs kavē Grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 7 dienām, 

3) pēc Aizņēmēja ieskatiem ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bija par pamatu Līguma noslēgšanai.

58. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem) un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Aizņēmēju.

59. Aizņēmējs ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Aizdevēja kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.

60. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Aizņēmēja ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.

61. Aizņēmējs turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Aizņēmējam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.

62. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš atzīst to par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Aizņēmēja personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Aizņēmēja spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

63.  Ja Aizņēmējs nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad Aizņēmēja personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Aizņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.

64. Aizdevējs Līguma spēkā esamības laikā var pieprasīt informāciju par Aizņēmēju no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Aizņēmēju trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

65. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

66. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).

1. Portāla noteikumu statuss un definīcijas

1.1. Portāla noteikumi, tā grozījumi un/vai pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā.

1.3. Portāla noteikumos tālāk minētajiem vārdiem un izteicieniem, ja tie ir minēti ar lielo sākuma burtu, ir šāda nozīme:

Autorizācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, un ka caur Profilu Portālā veiktās darbības ir veicis Aizņēmējs
E-pieteikums Aizdevēja aizpildīts pieteikums Portālā par pieteikšanos Līguma noslēgšanai un Kredītlīnijas piešķiršanai vai par pieteikšanos Līguma grozīšanai vai informācijas atjaunošanai
Instantor Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, sniegtais pakalpojums (programmatūra), kuru izmantojot, Aizņēmējs ar kredītiestādes izsniegtajiem Aizņēmēja autentifikācijas elementiem autentificējas kredītiestādes interneta vietnē
Instantor noteikumi Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Aizņēmējs izmanto Instantor sniegto pakalpojumu (programmatūru), lai veiktu Verifikāciju un lai Aizdevējs saņemtu personas datus un informāciju par Aizņēmēju
Parole Aizņēmēja izvēlēts burtu un ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā Aizdevējs identificē (autorizē) Aizņēmēju un Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu lietot Portālu
Reģistrācijas pieteikums Aizņēmēja aizpildīts pieteikums Portālā par Profila izveidošanu
Sākotnējā Parole Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā iespējama Profila aktivizēšana
SMS kods Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta uz Telefona numuru un pēc kura ievadīšanas Reģistrācijas pieteikumā tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir piekritis, ka Puses savstarpējā saziņā un Aizņēmēja identifikācijā (autorizācijā) var izmantot Telefona numuru
Verifikācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, ir saņēmis Aizdevēja piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu sūtīšanai un ir saņēmis citus Portāla noteikumos noteiktos Aizņēmēja piekrišanas un apliecinājumus
Verifikācijas komisija Komisijas maksa 0,01 EUR (viena centa) apmērā, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam, ja Aizņēmējs vēlas veikt Verifikāciju Portāla noteikumu 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā

2. Pieteikšanās Līguma noslēgšanai

2.1. Ja Aizņēmējs vēlas pieteikties Līguma noslēgšanai caur Portālu un lai Aizdevējs varētu izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un pieņemt lēmumu par Līguma noslēgšanu un Kredītlīnijas limita piešķiršanu, tad Aizņēmējs veic secīgi šādas darbības Portālā:

2.1.1. aizpilda E-pieteikumu;

2.1.2. aizpilda Reģistrācijas pieteikumu un izveido Paroli;

2.1.3. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz Telefona numuru;

2.1.4. ievada Reģistrācijas pieteikumā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu;

2.1.5. precizē E-pieteikumu, ja Aizņēmējs vēlas;

2.1.6. iepazīstas ar Līguma vispārējiem noteikumiem, Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, Portāla lietošanas noteikumiem un Portāla privātuma politiku un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “saņemt aizdevumu”;

2.1.7. veic Verifikāciju.

2.2. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Profils tiek izveidots un aktivizēts, par ko Aizdevējs nosūta apstiprinājumu uz Aizņēmēja e-pastu, taču Līgums nav noslēgts un Kredītlīnija nav piešķita Aizņēmējam līdz brīdim, kamēr Aizdevējs ir veicis Verifikāciju un Aizdevējs uz Aizņēmēja e-pastu ir nosūtījis Līgumu vai Puses ir noslēgušas Līgumu Filiālē.

2.3. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Portāla noteikumi kļūst Aizņēmējam saistoši.

3. Verifikācijas veikšana

3.1. Pēc Portāla noteikumu 2.1. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Aizņēmējs veic Verifikāciju, ievērojot Portāla noteikumu 3.3. punktā minēto:

3.1.1. ar Instator starpniecību Portālā, pirms tam iepazīstoties un piekrītot Instantor noteikumiem; vai

3.1.2. samaksājot Verifikācijas komisiju Aizdevējam no Aizņēmēja konta.

3.2. Aizņēmējs, veicot kādu no Portāla noteikumu 3.1. punktā minētajām Verifikācijas darbībām, vienlaikus:

3.2.1. apliecina, ka E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par Aizņēmēju ir patiesa un nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atlīdzinās Aizdevējam nodarīto kaitējumu;

3.2.2. piekrīt E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu apstrādei un atļauj Aizdevējam saņemt no trešajām personām (tai skaitā no VSAA, VID un kredītiestādēm) un apstrādāt personas datus un informāciju par Aizņēmēju (tai skaitā par ienākumiem (atlīdzībām, pabalstiem, pensijām), par sociālās apdrošināšanas iemaksām, saistībām un kredītvēsturi), kas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešama Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanai, lai pieņemtu lēmumu par Līguma noslēgšanu;

3.2.3. piekrīt, ka Līguma nenoslēgšanas gadījumā Aizdevējs pēc tā ieskatiem atkārtoti veic Portāla noteikumu 3.3.2. apakšpunktā noteiktās darbības ar personas datiem un informāciju par Aizņēmēju, lai atkārtoti izvērtētu Aizņēmēja maksātspēju (šādā gadījumā Aizdevējs informē Aizņēmēju, ja ir pieņemts lēmums piedāvāt Aizņēmējam noslēgt Līgumu);

3.2.4. piekrīt, ka Aizdevējs var veidot datu bāzi par Aizņēmēja kredītvēsturi un maksātspēju ar mērķi Aizdevējam vai ar to saistītiem uzņēmumiem piedāvāt un sniegt Aizņēmējam pakalpojumus un ka dati un informācija par Aizņēmēju no šīs datu bāzes var tikt nodota trešajām personām (tai skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.5. piekrīt, ka Aizdevējs var izmantot un nodot datus un informāciju par Aizņēmēju (tai skaitā Aizņēmēja e-pastu un Telefona numuru) ar to saistītajiem uzņēmumiem ar mērķi sūtīt Aizņēmējam komerciālus paziņojumus par saviem pakalpojumiem (tai skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.6. apliecina, ka ir informēts par to, ka E-pieteikuma un Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana, Verifikācijas veikšanas un Profila aktivizēšana nav uzskatāma par Līguma noslēgšanu, jo Aizdevējam pirms Līguma noslēgšanas ir jāizvērtē Aizņēmēja maksātspēja.

3.3. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdi pieprasīt, lai Aizņēmējs pirms Portāla noteikumu 6. vai 7. nodaļā noteikto darbību veikšanas veic Verifikāciju Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma summas izsniegšana

4.1. Aizdevējs pēc Portāla noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto Aizņēmēja darbību sekmīgas veikšanas izvērtē E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā sniegtos datus un informāciju, veic citas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešamās darbības Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanai un pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu.

4.2. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, saskaņā ar kuru Aizdevuma summa tiks izsniegta, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu, un Aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, tad:

4.2.1. Aizdevējs nosūta Līgumu (tai skaitā Grafiku) uz Aizņēmēja e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā;

4.2.2. Aizdevējs izsniedz Līgumā norādīto Aizdevuma summu Aizņēmējam, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu.

4.3. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, saskaņā ar kuru Aizdevuma summa tiks izsniegta, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu, un Aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, tad:

4.3.1. Aizdevējs sagatavo Grafika piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Grafika piedāvājumu caur Profilu Portālā;

4.3.2. Aizņēmējam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Grafiku un apstiprināt piekrišanu tam, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

4.3.3. pēc Aizņēmēja apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 4.3.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līgumu (tai skaitā Grafiku) uz Aizņēmēja e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā;

4.3.4. Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Aizņēmējam, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu.

4.4. Ja Aizdevējs vēlas piedāvāt Aizņēmējam Līguma noslēgšanu uz citiem nosacījumiem, nekā norādīts Aizņēmēja aizpildītajā E-pieteikumā, tad Aizdevējam ir tiesības telefoniski, izmantojot Telefona numuru, sazināties ar Aizņēmēju un vienoties par Līguma (tai skaitā Grafika) galīgajiem noteikumiem. Šādā gadījumā Puses noslēdz Līgumu telefoniski un tas ir Pusēm saistošs, ja saziņā ar Aizņēmēju ir izmantots Telefona numurs (Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta).

4.5. Pēc Līguma 4.4. punktā noteikto darbību veikšanas Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Aizņēmējam, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu, un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā.

4.6. Pēc Līguma 4.3. vai 4.4. punktā noteikto darbību veikšanas Līgums tiek nosūtīts uz Aizņēmēja e-pastu nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem. Pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta Līgumu rakstveida formā bez Pušu parakstiem uz Aizņēmēja norādīto adresi (deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi) 10 (desmit) darba dienu laika).

4.7. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu un Aizdevuma summa tiks izsniegta skaidrā naudā Filiālē, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru ar informāciju par Aizņēmēja tiesībām 15 dienu laikā iepazīties ar Līguma piedāvājumu un tiesībām noslēgt Līgumu un saņemt Aizdevuma summu Filiālē.

5. Profila aktivizēšana, ja Līgums noslēgts Filiālē

5.1. Ja Aizņēmējs ir noslēdzis Līgumu Filiālē, tad Aizdevējs ir izveidojis Aizņēmējam neaktīvu Profilu un nosūtījis Profila Sākotnējo paroli uz Telefona numuru.

5.2. Ja Aizņēmējs vēlas aktivizēt neaktīvo Profilu Portālā, tad Aizņēmējs:

5.2.1. ievada Portālā norādītajā vietā Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu un uz Telefona numuru saņemto Sākotnējo paroli;

5.2.2. izveido Portālā norādītājā vietā savu unikālo Paroli;

5.2.3. iepazīstas ar Portāla noteikumiem un apstiprina piekrišanu tiem Portālā norādītajā vietā.

5.3. Pēc Portāla noteikumu 5.2. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Profils tiek aktivizēts.

6. Autorizācija un priekšnoteikumi savstarpējai saziņai un informācijas apmaiņai

6.1. Aizdevējs Profila piekļuvei un lietošanai Portālā identificē Aizņēmēju pēc Aizņēmēja personas koda vai e-pasta un Paroles, kurus Aizņēmējs ievada Portālā norādītājā vietā.

6.2. Aizņēmējam ir tiesības mainīt Autorizācijai norādīto Paroli, ievadot jauno Paroli divas reizes Profila sadaļā “Pamatinformācija” un ar šo brīdi Parole ir mainīta.

6.3. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Pušu savstarpējo saziņu, informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentus vai informāciju vai darbības, kas apliecinātu Aizņēmēja identitāti, Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, tajā skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē.

6.4. Aizņēmēja darbības, kas tiek veiktas caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir uzskatāmas par Aizņēmēja parakstu vai akceptu. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līguma grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, ko apstiprinājis vai iesniedzis Aizņēmējs caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.

6.5. Parole ir konfidenciāla informācija, ko Puses apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Aizņēmējam ir pienākums glabāt drošībā savu Paroli, kā arī regulāri mainīt Paroli, ne retāk kā Aizdevēja noteiktajā periodā.

6.6. Ja Parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Aizņēmējam par to nekavējoties rakstiski Filiālē vai telefoniski, zvanot no Tālruņa numura, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Profilam.

6.7. Aizņēmējs var atjaunot pieeju Profilam pieprasot Filiālē jaunu Sākotnējo Paroli, kuru Aizdevējs iespējami īsā laikā nosūta uz Telefona numuru, un Aizņēmējam veicot Portāla noteikumu 5.2. punktā noteiktās darbības.

6.8. Aizdevējam ir vienpersoniskas tiesības, bet nav pienākums, bloķēt Profilu gadījumos, ja:

6.8.1. Aizdevējam rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja Aizdevējam rodas aizdomas, ka Parole ir kļuvusi zināma, vai varējusi kļūt zināma trešajai personai;

6.8.2. Aizdevējam rodas aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu;

6.8.3. citos gadījumos pēc Aizdevēja vienpusējiem ieskatiem, lai nodrošinātu Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Aizdevējam, Aizdevēja klientiem vai sadarbības partneriem.

6.9. Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas Portālā, ja:

6.9.1. Aizņēmējs neievēro Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus);

6.9.2. Pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota elektronisko sakaru traucējumu vai elektronisko sakaru nepilnvērtīgās darbības dēļ;

6.9.3. Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota dēļ interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas, kuru Aizņēmējs lieto piekļuvei Portālam;

6.9.4. pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas;

6.9.5. Aizņēmējs nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 6.3. punktā minētajos gadījumos.

7. Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa

7.1. Pēc Profila aktivizēšanas un Autorizācijas veikšanas Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu Portālā veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar Aizdevēju.

7.2. Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā pieprasa grozījumu veikšanu Līgumā, kas ir saistīti ar Grafika grozīšanu un paredzētu Aizdevuma summas izsniegšanu, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu, ar Aizdevuma atmaksas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) dienām, tad:

7.2.1. Aizņēmējs aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem;

7.2.2. Aizņēmējs iepazīstas Portālā ar Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Līgumā, kas satur informāciju par plānotajiem grozījumiem Līgumā atbilstoši Aizņēmēja aizpildītājam E-pieteikumam;

7.2.3. Aizņēmējs pārbauda Portālā piedāvātajos grozījumos Līgumā ietvertās informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie Aizņēmējam ir saprotami un atbilst Aizņēmēja gribai;

7.2.4. Aizņēmējs apstiprina piekrišanu Portālā piedāvātajiem grozījumiem Līgumā, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”, ja Aizņēmējs tiem piekrīt un vēlas grozīt Līgumu;

7.2.5. Aizdevējs izsniedz Līgumā norādīto Aizdevuma summu Aizņēmējam, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu.

7.3. Grozījumi Līgumā uzskatāmi par noslēgtiem un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 7.2. punktā minēto darbību veikšanas. Par grozījumu Līgumā noslēgšanas faktu Aizdevējs sagatavo Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumu, kas ir pieejams Aizņēmējam caur Profilu Portālā.

7.4. Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā pieprasa grozījumu veikšanu Līgumā, kas ir saistīti ar Grafika grozīšanu un Aizdevuma summas izsniegšanu, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu, ar Aizdevuma atmaksas termiņu garāku par 30 (trīsdesmit) dienām, tad:

7.4.1. Aizņēmējs aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem;

7.4.2. Aizdevējs sagatavo Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu caur Profilu Portālā;

7.4.3. Aizņēmējam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un apstiprināt piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

7.4.4. Aizdevējs nosūta Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumu uz Aizņēmēja e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumi starp Pusēm ir noslēgti un ir stājušies spēkā;

7.4.5. Aizdevējs izsniedz Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumā norādīto Aizdevuma summu Aizņēmējam, pārskaitot uz Aizņēmēja kontu.

7.5. Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā pieprasa grozījumu veikšanu Līgumā, kas ir saistīti ar Grafika grozīšanu un Aizdevuma summas izsniegšanu skaidrā naudā Filiālē, tad:

7.5.1. Aizņēmējs aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem;

7.5.2. Aizdevējs sagatavo Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar piedāvājumu Filiālē;

7.5.3. Aizņēmējam ir tiesības 15 dienu laikā iepazīties ar Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu Filiālē un, ja ir pieņēmis lēmumu par Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu noslēgšanu, tad noslēgt Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumus Filiālē;

7.5.4. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Grafikā norādīto Aizdevuma summu skaidra naudā Filiālē.

7.6. Ja Aizņēmējs caur Profilu Portālā pieprasa atjaunot datus vai informāciju par Aizņēmēju (izņemot vārdu un uzvārdu), Aizņēmēja kontu vai Līgumu, tad Aizņēmējs:

7.6.1. ievada atjaunojamo informāciju Profila sadaļā “Pamatinformācija”;

7.6.2. pārbauda Profila sadaļā “Pamatinformācija” ietverto datu un informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie Aizņēmējam ir saprotami un atbilst Aizņēmēja gribai;

7.6.3. veic Verifikāciju, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Aizņēmēja kontu;

7.6.4. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz jauno Telefona numuru un ievada Portālā norādītāja vietā uz jauno Telefona numuru saņemto SMS kodu, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Telefona numuru;

7.6.5. pieprasa caur Portālu vēstules nosūtīšanu uz jauno Aizņēmēja e-pastu un veic Aizdevēja nosūtītājā vēstulē norādītās darbības, ja Aizņēmējs atjauno informāciju par Aizņēmēja e-pastu.

7.7. Aizņēmēja dati un informācija uzskatāma par atjaunotu un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 7.6. punktā minēto darbību veikšanas. Par Aizņēmēja, Aizņēmēja konta vai Līguma datu un informācijas atjaunošanu Aizņēmējs var pārliecināties caur Profilu Portālā.

7.8. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Aizņēmēja informācijas aktualizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu vai papildus darbību veikšanu, kas apliecina Aizņēmēja informācijas maiņu, tai skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē vai veikt Verifikāciju.

7.9. Aizņēmējs caur Profilu Portālā var atjaunot informāciju par Aizņēmēja maksātspēju un augšupielādēt Portālā Aizdevēja norādītos dokumentus par Aizņēmēju un tā maksātspēju. Aizdevējam ir pienākums sniegt pilnīgu un pareizu informāciju un dokumentus par Aizņēmēju.

7.10. Lai pilnvērtīgi veiktu Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanu Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Aizņēmēja papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Aizņēmēja maksātspēju, pieprasīt Aizņēmējam veikt papildus darbības, kas apliecina Aizņēmēja maksātspēju, tai skaitā pieprasīt Aizņēmēju personīgi ierasties Filiālē vai veikt Verifikāciju.

7.11. Aizņēmējam jebkurā laikā ir tiesības caur Profilu Portālā veikt citas Portālā noteiktās darbības, tai skaitā, bet ne tikai saņemt informāciju par Līgumu, Līguma maksājumiem, Līguma grozījumu apstiprinājumiem un iepazīties ar informācija par visu Portāla ietvaros veikto Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu.

8. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

8.1. Aizņēmējs apņemas:

8.1.1. nelietot Portālu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu, un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

8.1.2. lietojot Portālu, sniegt tikai patiesu informāciju;

8.1.3. lietot Portālu (tai skaitā veicot Verifikāciju, Autorizāciju vai Profila aktivizēšanu vai grozot Līgumu) tikai un vienīgi tad, ja Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;

8.1.4. lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;

8.1.5. saziņā ar Aizdevēju rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

8.2. Aizņēmējs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Profila parole, var piekļūt Profilam un uzņemties saistības Aizņēmēja vārdā. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar Profilu (tai skaitā, pieprasīta papildus Aizdevuma summa), lietojot pareizu Aizņēmēja personas kodu, Aizņēmēja e-pastu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Aizņēmējs, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.

8.3. Par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Portālā vai Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieprasīti caur Profilu Portālā, Aizņēmējs maksā Komisijas saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanās brīdī, ja Komisija ir piemērojama.

9. Atbildība

9.1. Aizņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Profilu Portālā (tai skaitā neautorizētu darbību rezultātā), ja Aizņēmējs rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumu).

9.2. Aizņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Profilā līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 6.6. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks bloķēt Profilu.

9.3. Ja Aizdevēja prettiesiskas darbības Portālā rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Aizņēmējam, Aizdevējs atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Aizņēmējam radušies.

9.4. Aizdevējs ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Aizņēmēju par jebkādiem zaudējumiem, kas Aizņēmējam radušies vai varētu rasties lietojot Portālu:

9.4.1. ja Aizņēmējs nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumus);

9.4.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Profila bloķēšanas brīdim Portāla noteikumu 6.6. punktā noteiktajā kārtībā;

9.4.3. sakaru traucējumu dēļ un citu no Aizdevēja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;

9.4.4. ja saskaņā ar Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumiem) Profils ir bloķēts; vai

9.4.5. Portāla darbība ir traucēta, apturēta vai pārtraukta jebkādu iemeslu dēļ.

9.5. Ja Aizņēmējs noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) savstarpējai saziņai ar Aizdevēju vai informācijas apmaiņai, Autorizācija tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Aizņēmējs devis piekrišanu savstarpējai saziņai vai informācijas apmaiņai, vai arī ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no Līguma (tai skaitā Portāla noteikumos) noteiktajiem pienākumiem.

9.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Portāla noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

9.7. Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas laikā, ja Puses ir izmantojušas sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tai skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

10. Profila bloķēšana, slēgšana un atbloķēšana

10.1. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības bez brīdinājuma bloķēt vai dzēst Profilu, ja:

10.1.1. Aizņēmējs pārkāpj Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus), vai citādi pretlikumīgi lieto Portālu;

10.1.2. Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam nepatiesus, viltotus vai maldinošus datus, informāciju vai dokumentus;

10.1.3. Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja veiktajiem grozījumiem Portāla noteikumos.

10.2. Ja Aizdevējs ir bloķējis Profilu, tad Aizdevējam ir tiesības atbloķēt Profilu Portāla noteikumu 6.7. punktā noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi

11.1. Profila izveidošana un aktivizēšana nav obligāts priekšnoteikums, lai noslēgtu Līgumu Filiāle un saņemtu Aizdevuma summu saskaņā ar Līgumu un tajā piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

11.2. Aizdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Aizņēmēja informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla noteikumos. Portāla noteikumu jauno redakciju Aizdevējs publicē Portālā, un attiecībā uz Aizņēmēju tie stājas spēkā pēc tam, kad pēc Autorizācijas veikšanas Aizņēmējs ar tiem iepazīstas un apstiprina piekrišanu tiem caur Profilu Portālā, ja Aizņēmējs vēlas caur Profilu turpināt lietot Portālu.

11.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma un Portāla lietošanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

11.4. Portāla noteikumi ir spēka uz nenoteiktu laiku līdz Profila dzēšanai.

Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

SIA "ExpressCredit", reģistrācijas numurs 40103252854, turpmāk – Aizdevējs, ir izstrādājis Aizdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušas nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistītas ar kādu no Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, turpmāk – Klientus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Aizdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Aizdevējs veic attiecībā uz Klientiem.

Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pieteikumā kredīta saņemšanai un kredīta līgumā, tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.banknote.lv , turpmāk – Portāls, Portāla noteikumos.

Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem kredīta līgumā (tajā skaitā Portāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Privātuma politiku papīra formā var pieprasīt un bezmaksas saņemt jebkurā Filiālē. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz info@banknote.lv. Portālā ir pieejama papildu kontaktinformācija.

Jūsu ērtībai Aizdevējs ir izveidojis Datu aizsardzības speciālista amatu, pie kura Klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@banknote.lv

2. Klientu personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Klientu personas datu kategorijas:

 • Klienta dati, tai skaitā Klienta vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Klienta norēķinu konta numurs u.c. saistītie dati;

 • Kontaktinformācija, tai skaitā Klienta adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs u.c. saistītie dati;

 • Līguma dati, tai skaitā vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, pieteikuma vai E-pieteikuma dati, iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistītie dati;

 • Finanšu dati, tai skaitā kopējie ienākumi mēnesī un to avots, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildu ienākumi, Klienta saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti, statuss, iepriekšējie pieteikumi aizdevumam u.c. saistītie dati; 

 • Ķīlas informācija, tai skaitā ķīlas veids, vērtība, parametri u.c. saistītie dati;

 • Profila dati, tai skaitā reģistrācijas dati Portālā, reģistrācijas datums un laiks, veiktās darbības Portālā un Klienta profilā, Aizdevēja darbinieka komentāri un piezīmes par Klientu, u.c. saistītie dati;

 • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm;

 • Saziņas dati, tai skaitā Klienta saziņa ar Aizdevēju Filiālēs, caur Portālu, izmantojot elektronisko pastu un/vai telefoniski, u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama kredīta līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Aizdevējs nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

3.1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību. 

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. 

3.1.2. Aizdevēja izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam un Profilam, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver pārlūkprogrammu;

 • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;

 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Aizdevēju. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

3.2. Pakalpojumu sniegšana Klientiem

Iesniedzot E-pieteikumu un reģistrējoties Portālā vai iesniedzot pieteikumu kredīta piešķiršanai Filiālē, visi Klienta personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu Klienta maksātspēju, mazinātu kredītrisku, veicinātu ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus un izveidotu Profilu Portālā, kas tiek izmantots kā līdzeklis Aizdevēja pakalpojumu saņemšanai. Zemāk minētie Klienta personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Ar mērķi veikt padziļinātu Klienta maksātspējas izvērtēšanu, Aizdevējs no grupas uzņēmumiem var iegūt Klienta datus un Finanšu datus.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, kredītiestāžu, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Informācijas nodošana trešajām personām”).

3.2.1. Klienta identifikācija un saziņa ar Klientu

Lai identificētu Klientu tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati. 

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti un sazinātos ar Klientu par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi,  tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Klientu un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību izpildi.

3.2.2. Profila izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Profilu, tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Profila dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā pieslēgšanās parole, bet ne Aizdevējam, ne arī Aizdevēja sadarbības partneriem nav piekļuves pieslēgšanās parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Klientu, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Klients var saņemt Aizdevēja pakalpojumus (izmantojot Portālu, lai saņemtu Aizdevēja sniegtos pakalpojumus, Aizdevēja dati tiek izmantoti līguma noslēgšanai un izpildei un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Privātuma politikas Pakalpojumu sniegšana. punktu). Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Profila uzturēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, Klienta informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu.

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai un līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, Finanšu dati, Ķīlas dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, nodrošinātu kredīta izsniegšanu un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, Klienta piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Klienta informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā ievērošanu.

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus Klienta maksātspējas izvērtēšanas un uzraudzības, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomās Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā arī informāciju par Klienta naudas līdzekļu izcelsmi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. Politiski nozīmīga persona ir persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstī:

 • valsts varas augstākā amatpersona,

 • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,

 • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,

 • parlamenta deputāts,

 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,

 • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),

 • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,

 • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,

 • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,

 • bruņoto spēku augstākais virsnieks,

 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,

 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona. Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Ja Klients ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad Aizdevējs no Klienta pieprasīs sniegt politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamā amata un iestādes nosaukumu, uz šiem personas datiem attiecinot Privātuma politikā minētos personas datu apstrādes nosacījumus (t.sk. attiecībā uz datu subjekta tiesību īstenošanu).

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un grāmatvedības pakalpojumus. Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Aizdevējs salīdzina Klienta datus ar trešo personu datiem.

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

Aizdevējs nosūta Klientam mārketinga materiālus, balstoties uz Klienta sniegto piekrišanu.

Mārketinga materiāli ietver jebkuru saziņu ar Aizdevēju, kas nav saistīta ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu, kredīta līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai vai beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas par mārketinga materiālu saņemšanu atsaukšana neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

Aizdevējs nosūta Klientam šāda veida mārketinga materiālus:

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Aizdevēja rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā Klienta datus un Kontaktinformāciju.

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Klientam, balstoties uz Aizdevēja rīcībā esošo informāciju par Klientu, izmantojot profilēšanu un iedalot Klientu konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā atsevišķus Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.

Aizdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizētu personas datu apstrādi, kas ļauj Aizdevējam izvērtēt Klienta intereses, noteikt Klientam vispiemērotākos Aizdevēja pakalpojumus, analizēt Klienta darbību un iedalīt Klientu konkrētā kategorijā.

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Klienta maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts kredīta līgums, Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus, Ķīlas datus, Profila datus, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā Klienta datus, balstoties uz Klienta piekrišanu, kas sniegta pieteikumā vai pieteikumā kredīta piešķiršanai Filiālē. Ja Klients pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt kredīta līgumu, Aizdevējs apstrādā visus Klienta personas datus saskaņā ar Privātuma politikas Pakalpojumu sniegšana . apakšpunktā minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu.

3.5. Ārpustiesas parādu atgūšana un Prasījumu cesija

Ar mērķi nodrošināt no kredīta līguma izrietošo saistību izpildi un atgūtu finanšu līdzekļus, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi piespiedu kārtā panākt no kredīta līguma izrietošo prasījumu izpildi, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus licencētam parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma normām.

Ar mērķi cedēt Aizdevējam piederošos prasījumus pret Klientu, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi cedēt no kredīta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus cesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.

3.6. Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Klientu izmantotajiem Aizdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Aizdevējs ar mērķi analizēt ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju apkopotā veidā apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

Šī mērķa ietvaros Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Klientu.šana un saņemšana no trešajām personām

4. Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšana

Pēc E-pieteikuma saņemšanas un reģistrēšanās Portālā vai pieteikumu kredīta piešķiršanai iesniegšanas Filiālē, Aizdevējs veic Klienta personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu Klienta spēju atmaksāt kredītu atbilstoši normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Aizdevējs var noraidīt Klienta pieteikumu kredītam ar lēmumu, kas pieņemts automatizētā procesā. Šāda lēmuma pamatā ir Aizdevējam pieejamās informācijas izvērtēšana par Klienta ienākumiem un izdevumiem.

5. Informācijas nodošana un saņemšana no trešajām personām

Lai pieņemtu lēmumu par kredīta piešķiršanu, uzraudzītu Klienta spēju atmaksāt kredītu un noslēgtu kredīta līgumu, Aizdevējs no dažādām datubāzēm un trešajām personām var saņemt un nodot šādus Klienta personas datus:

Trešā persona Klienta dati Datu saņemšanas un nodošanas tiesiskie pamati

AS "CREFO Birojs"

Vārds, uzvārds, personas kods, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), pieprasījumu skaits pēdējo 24 stundu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 6 mēnešu laikā.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi 

SIA "CREDITREFORM LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "Melnā lapa"

Lietas reģistrēšanas datubāzē datums, piedzinēja vārds, kas apstrādā inkaso līgumu, līguma numurs, vārds, uzvārds, telefona numurs, parāda summa, veiktās iemaksas, atlikusī parāda summa, uzņēmuma, kas nodevis līgumu, juridiskais nosaukums, zīmola nosaukums, personas kods, izsūtītās vēstules termiņš, līguma statuss, statusa paskaidrojums, pēdējās vienošanās datums, līdz kuram ir jāmaksā, piedziņas procesa komentāri, saziņas ar klientu datums, informācija par klienta saistībām pie citiem uzņēmumiem, lietas statuss.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību statuss, parādsaistību summa, parādsaistību rašanās datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), valūta, lietas izbeigšanas datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

AS "Kredītinformācijas Birojs"

Sistēmas pieprasījuma numurs, personas kods, informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem esošajā gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods), informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem iepriekšēja gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods).

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi 

AS "mogo"

Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.


Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (AS „mogo”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku

SIA "ExpressInkasso"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "EXTRA CREDIT"

Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.

Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (SIA „EXTRA CREDIT”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku


6. Informācijas nodošana trešajām personām

Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Aizdevējam ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no kredīta līguma izrietošo pienākumu izpildi, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.c.;

 • Aizdevēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • Aizdevēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Aizdevējs, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;

 • cedējot no kredīta līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;

 • parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

 • trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Klienta (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);

 • Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju;

 • trešajai personai, kura galvo par Klienta saistību pret Aizdevēju pienācīgu izpildi, piemēram, galviniekam.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām.

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

7. Informācijas glabāšanas vieta

No Klienta iegūtos datus Aizdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis Aizdevējam, tiek droši uzglabāta Aizdevēja vai Aizdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, Aizdevējs nevar pilnībā garantēt Klientam Aizdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta informāciju, Aizdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Aizdevējs nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar amata pienākumiem saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī pienācīgi apmācot un izglītojot Aizdevēja darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.

8. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Klientu saistītā informācija, tai skaitā Profilā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, izsniegtajiem kredītiem un to atmaksu un tiek glabāta līdz brīdim, kad kredīta līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi Aizdevējs glabā Klienta personas datus vismaz 10 (desmit) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķos gadījumos Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Aizdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi, ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus Saziņas datus, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma izbeigšanas dienas.

Aizdevējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Klienta sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

9. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

9.1. Vispārējā pieeja

Aizdevējs ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Aizdevējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējs izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Aizdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz info@banknote.lv;

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039;

 • iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.

Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.

Aizdevējs patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.

9.2. Klienta īpašo tiesību kopsavilkums.

9.2.1. Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Aizdevējs apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un, ja Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus, pieprasīt Aizdevēja rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju.

Klientam ir tiesības iegūt informāciju par:

 • datu apstrādes mērķiem;

 • apstrādātajām personas datu kategorijām;

 • datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;

 • datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai);

 • Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi;

 • datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta);

 • automatizētu lēmumu pieņemšanu.

9.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus. Aizdevējs dod Klientam iespēju labot savus datus arī Profilā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Aizdevējam būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

9.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Aizdevējs dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;

 • Klients atsauc sniegto piekrišanu;

 • Klients iebilst pret apstrādi;

 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;

 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Aizdevējs patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

9.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Aizdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;

 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

 • Aizdevējam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

 • Klients ir iebildis pret datu apstrādi, bet vēl tiek pārbaudīts, vai Aizdevēja leģitīmās intereses nav svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

9.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Balstoties uz īpašu situāciju, Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi, kas balstās uz Aizdevēja leģitīmo interesi vai ir saistīta ar tiešo mārketingu. Tomēr Aizdevējs ir tiesīgs turpināt datu apstrādi, ja tiek pārliecinoši pierādīts, ka Aizdevēja leģitīmās intereses konkrētajā situācijā ir svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

9.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības neattiecas uz Aizdevēja radītajiem datiem, piemēram, Klienta profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, un riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu, kā arī šo tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

9.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@banknote.lv;

 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039;

 • iesniedz parakstītu pieprasījumu Filiālē.

Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Aizdevēja.

9.2.8. Tiesības uz automatizēta individuāla lēmuma pārskatīšanu

Klients ir tiesīgs vērsties pie Aizdevēja un lūgt pārskatīt šīs Privātuma politikas 4.punktā minēto lēmumu, ja Klienta rīcībā ir pierādījumi, ka lēmuma pieņemšanas procesā Aizdevējs ir izmantojis neprecīzus personas datus (t.sk. neprecīzu informāciju par Klienta ienākumiem vai izdevumiem). Minētajā gadījumā pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs apstrīdēto lēmumu pārskata ar Aizdevēja darbinieka līdzdalību.

9.2.9. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datiem, Klients var vērsties pie Aizdevēja, un Aizdevējs centīsies sniegt Klientam atbildi vai rast risinājumu Klienta problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka Aizdevējs nevar rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Aizdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.
Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

9.2.10. Tiesības sazināties ar Aizdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

Klients ir tiesīgs sazināties ar Aizdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām. 

Tāpat Klients ir tiesīgs jebkurā laikā sazināties ar Aizdevēja Datu aizsardzības speciālistu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Aizdevēja personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@banknote.lv.

10. Izmaiņas privātuma politikā

Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā un Filiālē, kā arī paziņojot par izmaiņām Profilā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā un Filiālē, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.